"Tuổi trẻ tài cao” có thật.... quan trọng?

Người trẻ tuổi ở các quốc gia được bổ nhiệm vào các vị trí cao không phải là chuyện hiếm.