Giám đốc bệnh viện tự ý trả lại 37 tỉ đồng tiền tài trợ là trái pháp luật?

Giám đốc bệnh viện tự ý trả lại 37 tỉ đồng tiền tài trợ là trái pháp luật?

Theo luật sư, giám đốc bệnh viện tự ý chuyển trả lại số tiền từ thiện mà không có căn cứ, không được Hội đồng quản trị thông qua là trái pháp luật.