Giải trí - Nguyên Khang, Trương Quỳnh Anh đau buồn đến viếng MC Quang Minh

Nguyên Khang, Trương Quỳnh Anh đau buồn đến viếng MC Quang Minh

Trương Quỳnh Anh, Nguyên Khang đã có mặt từ sớm đến viếng, tiễn đưa MC Quang Minh trong nước mắt.