Giáo dục - Làm rõ thông tin “cò viên chức giáo dục” ở Sóc Sơn

Làm rõ thông tin “cò viên chức giáo dục” ở Sóc Sơn

Liên quan tới thông tin chạy viên chức giáo dục ở Sóc Sơn với giá 200 triệu đồng lãnh đạo Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.