Giáo dục - Lễ tạ lỗi có gột rửa hết hành vi bạo lực?

Lễ tạ lỗi có gột rửa hết hành vi bạo lực?

Hành vi quỳ trước mọi người của học sinh dễ gây hiểu lầm đó là sự sỉ nhục.