Tư vấn - hỏi đáp pháp luật

Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán

Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán được quy định tại Điều 6 Quyết định 09/2016/QĐ-KTNN ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm...