Tư vấn - hỏi đáp pháp luật

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo bao gồm các điều kiện về ngành nghề và trình độ đào tạo, điều kiện về đối tượng tuyển sinh, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, chương trình giáo dục đào...