Tư vấn - hỏi đáp pháp luật

Doanh nghiệp được hoàn trả tiền ký quỹ khi nào?

Doanh nghiệp được hoàn trả 50% số tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép.