Tiêu chuẩn để đạt trường chuẩn quốc gia

Một năm trước khi được công nhận và trong thời hạn được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trường phải đạt 5 chỉ tiêu của tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục như sau:
Hình ảnh Tiêu chuẩn để đạt trường chuẩn quốc gia số 1
Chất lượng giáo dục là một trong những tiêu chuẩn để được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Ảnh: TPO

1. Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 5%, trong đó tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1%.

2. Chất lượng giáo dục:

Học lực

Hạnh kiểm

Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên

Xếp loại khá đạt từ 35% trở lên

Xếp loại yếu, kém không quá 5%

Xếp loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên

Xếp loại yếu không quá 2%


3. Các hoạt động giáo dục: Thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp.

4. Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục trung học của địa phương.

5. Đảm bảo các điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều sử dụng được máy vi tính trong công tác, học tập.

Bốn tiêu chuẩn còn lại bao gồm: Tổ chức và quản lý nhà trường; Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Đông Phong
Nguồn : Giáo dục Việt Nam

Từ khóa bài viết:"Tiêu chuẩn để đạt trường chuẩn quốc gia":