Hài Chiến Thắng: Giả nghèo

Với tình trạng thiếu ăn, giả làm hộ nghèo thì đỡ phải đóng này, đóng kia, lại còn được lợi ích nên Chiến Thắng luôn muốn giả nghèo.
Nguồn : 24h.com.vn

Từ khóa bài viết:"Hài Chiến Thắng: Giả nghèo":