Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

Sự Kiện : Mẫu hợp đồng , Biểu mẫu Hành chính

Xuất phát từ nhu cầu kinh doanh, nhiều cá nhân muốn thuê nhà xưởng nên cần thiết phải có hợp đồng thuê nhà xưởng đúng quy định của pháp luật.

Dưới đây chúng tôi xin cung cấp cho các bạn mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng để các bạn tham khảo:

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi dạng iframe:

Download mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi tại đây.

Download mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi tại đây.

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi dạng text: 

UBND tỉnh................                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

..................................                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

Hôm nay, ngày……tháng............ ….năm...

Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG:

Chủ sở hữu:...............................................

Ngày sinh:.................................................

CMND số:.................................................

Thường trú tại:..........................................

Điện thoại:.................... Fax:.....................

Gọi tắt là bên A.

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG:

Tên giao dịch:............................................

Đại diện là:................................................

Chức vụ:....................................................

Địa chỉ:......................................................

Tài khoản số:.............................................

Điện thoại:.................... Fax:.....................

Gọi tắt là bên B.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồngthuê nhà xưởng và kho bãi với nội dung sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi nằm trên diện tích đất .................................. m2 thuộc chủ quyền của bên A tại          

1.2. Mục đích thuê: dùng làm xưởng sản xuất.

Điều 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là.............................. năm được tính từ ngày        tháng................. năm..... đến ngày tháng. năm.......................... .

2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).

Điều 3: GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Giá thuê nhà là:............................. đ/m2/tháng, (bằng chữ)...........

- Bên B sẽ trả trước cho Bên A........ năm tiền thuê nhà là:............. , (bằng chữ)  đồng.

Sau thời hạn....... năm, tiền thuê nhà sẽ được thanh toán        tháng một lần vào ngày................... mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.  

Điều 4: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

4.1.  Trách nhiệm bên A:

4.1.1. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.

4.1.2. Bên A bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

4.1.3. Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là chắc chắn, nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Bên B; Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường.

4.1.4. Chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê cho thuê nhà xưởng với cơ quan thuế.

4.2.  Trách nhiệm của Bên B:

4.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với Bên A.

4.2.2. Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.

4.2.3. Có trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị và các đồ đạc tư  trang của bản thân.

4.2.4. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng Pháp luật hiện hành.

4.2.5. Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà xưởng ghi ở Điều 3) như tiền điện, điện thoại, thuế kinh doanh… đầy đủ và đúng thời hạn.

Điều 5: CAM KẾT CHUNG

Sau khi Bên B được các cơ quan chức năng cho phép đặt xưởng sản xuất tại địa điểm như ghi tại Điều 1 trên đây, Bên B cam kết vẫn tiếp tục thực hiện các điều khoản đã ký với HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ GIA CÔNG ĐẶT HÀNG được lập tại Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh. Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do bên có lỗi chịu.

Hợp đồng này có giá trị ngay sau khi Hai bên ký kết và được Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh................................................... chứng nhận và được lập thành 03 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Phòng công chứng theo quy định.

                                         Tỉnh...................... , ngày... tháng... năm.........

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                         ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 

Để tránh gặp khó khăn khi thực hiện, các bên tham gia cần lưu ý một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, thông thường, hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi gồm có 2 bên: bên cho thuê nhà xưởng và bên thuê nhà xưởng. Trong đó, phần nội dung hợp đồng được chia ra làm nhiều hạn mục là: nội dung hợp đồng, thời hạn hợp đồng, giá cả – phương thức thanh toán, trách nhiệm của hai bên và cam kết chung. Có những điều khoản cần đặc biệt quan tâm như: bao lâu được thay đổi mức giá thuê một lần, bạn có thể cho người khác thuê một phần mặt bằng khi không sử dụng hết không, được gia hạn hợp đồng hay không. 

Thứ hai, tổ chức, cá nhân cho thuê nhà xưởng, kho bãi phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014. Nhà xưởng, kho bãi cho thuê phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Thứ ba, giá thuê và phương thức thanh toán được thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Chúng tôi đưa ra một số căn cứ pháp lý được áp dụng khi áp dụng hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi để các bên có thể tham khảo:

Điều 9. Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh.

1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất.

c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất.

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản.

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 15. Giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản.

Giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng. Trường hợp Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó.

Điều 16. Thanh toán trong giao dịch bất động sản.

1. Việc thanh toán trong giao dịch bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán.

2. Việc phạt và bồi thường thiệt hại do bên mua, bên nhận chuyển nhượng, bên thuê, bên thuê mua chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán, bên chuyển nhượng, bên cho thuê, bên cho thuê mua chậm tiến độ bàn giao bất động sản do các bên thỏa thuận và phải được ghi rõ trong hợp đồng.

 

Download mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi tại đây.

CÔNG TY LUẬT VINABIZ

Hotline: 1900 6188

Website: vinabiz.vn netlaw.vn | Email: luat.vinabiz@gmail.com

Trụ sở: Tầng 3, số 119 - 121 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội

VPGD 1: Tầng 5, nhà C, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

VPGD 2: Tầng 4, tòa tháp Star Tower đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

TỔNG ĐÀI Trực tuyến

Hotline hỗ trợ trực tuyến 1900 - 6188

Nguồn : Người đưa tin