Người dân sẽ được vào viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp