Vũng Chùa - Đảo Yến nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sự Kiện : Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời

Từ khóa bài viết:"Vũng Chùa - Đảo Yến nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp":