Trang chủ »
Thứ năm, 20/03/2014 20:51 (GMT 7)

B?

Tôi ở trên diện tích đất này trước ngày 15/10/1993. Đến nay ngày 07/11/2011, xã A huyện B bán đấu giá phần diện tích đất nhà tôi đang sử dụng. Phần đất bán đấu giá này trước kia là ao và đất bỏ hoang trước năm 1965. Theo pháp luật hiện hành gia đình tôi có quyền gì với diện tích đất này không? Việc làm của UBND xã A có đúng hay không?

Công ty luật vinabiz trả lời như sau:

Về thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá

Theo quy định tại Điều 37 Luật Đất đai và Điều 4 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ (Sau đây gọi tắt là Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất) thì Ủy ban nhân cấp xã chỉ có thẩm quyền quyết định hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối. Như vậy, nếu diện tích đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã thì UBND xã có thẩm quyền quyết định cho thuê đất theo hình thức đấu giá để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.

Điều kiện về thửa đất được tổ chức đấu giá

Theo Điều 5 - Quy chế đấu quyền sử dụng đất  thì các thửa đất được tổ chức đấu giá phải đáp ứng các điều kiện sau:

“1. Đã có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xây dựng.

2. Đã được bồi thường giải phóng mặt bằng.

3. Có phương án đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”

Như vậy, nếu thửa đất đã đáp ứng được các điều kiện trên thì UBND xã có quyền quyết định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Về quyền lợi của gia đình anh chị đối với diện tích đất trên

Nếu việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của UBND xã đúng thẩm quyền, đúng đối tượng như đã phân tích ở trên thì có thể nhận thấy diện tích đất đất gia đình anh chị đang sử dụng là đất nông nghiệp được sử dụng vào mục đích công ích của xã. Gia đình anh chị đã tự ý lấn chiếm và sử dụng diện tích đất trên không đúng mục đích, sai quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 38 Luật Đất đai thì diện tích đất này thuộc các trường hợp bị Nhà nước thu hồi:

3. Sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả;

6. Đất bị lấn, chiếm trong các trường hợp sau đây:

a) Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm;

b) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;”

Mặt khác, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 43  Luật Đất đai thì đối với các trường hợp đất bị thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 Luật Đất đai, Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất. Ngoài ra, theo điểm c khoản 2 Điều 43 Luật Đất đai thì đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại các khoản 4, 6, 7 và 10 Điều 38, người bị thu hồi đất cũng không được bồi thường về tài sản gắn liền với đất.

Anh chị nên liên hệ với cán bộ địa chính xã để tìm hiểu xem việc gia đình sử dụng diện tích đất trên có phù hợp với quy hoạch hay không. Nếu thửa đất đúng là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã thì việc UBND xã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất là có cơ sở và đúng thẩm quyền. Đồng thời diện tích trên sẽ bị Nhà nước thu hồi mà không bồi thường về đất cũng như tài sản gắn liền với đất.

 

 

Tin Liên Quan
admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục