Dây hoa chuỗi vàng

 

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 1

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 2

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 3

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 4

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 5

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 6

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 7

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 8

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 9

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 10

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 11

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 12

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 13

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 14

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 15

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 16

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 17

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 18

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 19

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 20

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 21

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 22

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 23

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 24

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 25

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 26

Hình ảnh Dây hoa chuỗi vàng số 27

Hoa chuỗi vàng trong vườn nhà, chụp vào tháng 10.2012 ở Kiều Gia Trang. 

Tags cho bài viết "Dây hoa chuỗi vàng"

: