Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn mới"/> Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn mới"/>

Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn mới

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, các chương trình, đề án của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh trên địa bàn tỉnh những năm qua.
Cập nhật ngày:26/11/12
Hình ảnh Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn mới số 1
BĐBP tuyên truyền Luật quốc gia biên giới cho đồng bào La Hủ huyện Mường Tè.

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, sau 5 năm quán triệt và thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, Chỉ thị 33 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp luôn được quan tâm củng cố. Đến nay, báo cáo viên cấp tỉnh có 50 đồng chí; báo cáo viên các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc 256 đồng chí; báo cáo viên xã, phường, thị trấn có 868 người; cùng với trên 2000 tuyên truyền viên, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín ở cơ sở, là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước của địa phương; thông tin thời sự về tình hình quốc tế, trong nước mà dư luận đang quan tâm… Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, các chương trình, đề án của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh trên địa bàn tỉnh những năm qua.

Tuy nhiên,hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp chưa đều, chưa thường xuyên; chất lượng tuyên truyền miệng có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu, hiệu quả thấp; tính hấp dẫn, tính thuyết phục không cao, chưa thu hút được sự chú ý của người nghe, chưa thực sự làm rõ những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm. Việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới còn nhiều hạn chế. Tính chiến đấu trong hoạt động tuyên truyền miệng chưa cao, nhiều báo cáo viên chưa gắn tuyên truyền miệng với việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, vì vậy có lúc, có nơi chưa chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc, tư tưởng mới nảy sinh ở cơ sở, nhất là trong việc đấu tranh phản bác những luận điệu tuyên truyền sai trái, thù địch của các thế lực thù địch; đấu tranh đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, các hủ tục lạc hậu trong đời sống xã hội còn thụ động, đôi khi còn lúng túng.

Khắc phục những hạn chế trên, tiếp tục nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh trong thời gian là mục tiêu đang được thực hiện trong đó các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt và nhận thức đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định trong Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) và Chỉ thị 33-CT/TU ngày 28/02/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, đảng viên phải làm tốt công tác tuyên truyền miệng, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, mà trực tiếp là Bí thư cấp ủy đối với công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên. Khắc phục tư tưởng công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo các cấp, của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng đảm bảo về số lượng và chất lượng, cơ cấu hợp lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn để đảm bảo hoạt động tuyên truyền miệng được đều khắp và toàn diện. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy tăng cường công tác quản lý, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, theo phương châm “Hướng về cơ sở, thực hiện thông tin nhiều chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền miệng, giải đáp những vấn đề bức xúc đặt ra từ cuộc sống”.  Định hướng và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cho báo cáo viên, tuyên truyền viên phục vụ tốt hoạt động tuyên truyền miệng. Gắn tuyên truyền miệng với tăng cường nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội. Đối với báo cáo viên phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm, thực sự tâm huyết với công tác tuyên truyền miệng, luôn học hỏi để hiểu biết rộng, nắm vững chủ trương, đường lối, nhanh nhạy xử lý các vấn đề đặt ra. Một yêu cầu hết sức quan trọng và không thể thiếu đó là, người báo cáo viên phải có quan điểm lập trường kiên định, vững vàng, nêu cao được tính chiến đấu, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn. Trong tuyên truyền phải biết khai thác chọn đúng vấn đề, những sự kiện, khía cạnh mà người nghe quan tâm, tạo sự hấp dẫn, thu hút, lôi cuốn người nghe. Muốn có được buổi tuyên truyền miệng đạt hiệu quả cao, báo cáo viên cần có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng đề cương bài nói, chuẩn bị tốt tâm lý, dự kiến các tình huống có thể xảy ra chủ động xử lý. Để thực hiện tốt được những vấn đề trên đòi hỏi báo cáo viên phải có trí, có tâm và có tầm, vì vậy yêu cầu đối với báo cáo viên không được tự bằng lòng, thỏa mãn với chính mình mà phải luôn tu dưỡng, phấn đấu, học tập và rèn luyện trở thành báo cáo viên giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp ủy tin tưởng giáo phó.

<>Đặng Thanh Sơn