Cập nhật lịch học, nghỉ học mới nhất của học sinh 63 tỉnh thành

Cập nhật lịch học, nghỉ học mới nhất của học sinh 63 tỉnh thành

Cập nhật lịch học, nghỉ học mới nhất của học sinh 63 tỉnh thành: Nhiều địa phương tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học để tránh dịch, một số tỉnh đã lên kế hoạch tựu trường.