Góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Cần bổ sung về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

+ Tại Điều 9 của Dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã nêu rõ về tổ chức và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong khối đại đoàn kết toàn dân. Tuy nhiên cần nghiên cứu và bổ sung quy định trong Hiến pháp về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc, vì Mặt trận Tổ quốc là một trong bốn trụ cột trong hệ thống chính trị.

+ Tại Khoản 3 - Điều 9, đề nghị bỏ cụm từ tạo điều kiện sau cụm từ Nhà nước, thay bằng cụm từ có cơ chế, chính sách đảm bảo: "Nhà nước có cơ chế, chính sách đảm bảo để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động có hiệu quả".

+ Tại Điều 9 về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa quy định rõ và đầy đủ về nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân. Đề nghị bổ sung Mặt trận Tổ quốc có nhiệm vụ hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

+ Tại Điều 21 của Dự thảo Hiến pháp quy định "Mọi người có quyền sống" là chưa đủ. Đề nghị bổ sung thêm các quyền về con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như trong Bản Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ đọc ngày 2-9-1945: Mọi người có quyền sống, quyền tự do, quyền bình đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc.

+ Trong Dự thảo Hiến pháp đã bỏ Điều 66 của Hiến pháp năm 1992 quy định về vai trò của thanh niên: "Thanh niên được gia đình, Nhà nước và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng về đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc".

Thanh niên là lực lượng đặc biệt, là rường cột của nước nhà, là lực lượng xung kích, đi đầu trong lao động sáng tạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trong đó có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, là một đối tượng rất quan trọng của đất nước. Do vậy đề nghị trong Hiến pháp mới giữ lại Điều 66 về thanh niên, bố trí tại Chương II và có quy định bổ sung về trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên đối với đất nước; đồng thời đề nghị bổ sung quy định về quyền hạn và vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, định hướng cho hoạt động công tác thanh niên và sự phát triển của thanh niên trong thời kỳ mới.

<>Trần Bình (Nguốn: Báo Ấp Bắc)