HBB: 21/8 ĐKCC hoán đổi cổ phiếu SHB tỷ lệ 1:0,75

Hình ảnh HBB: 21/8 ĐKCC hoán đổi cổ phiếu SHB tỷ lệ 1:0,75 số 1
01 cổ phiếu HBB được nhận 0,75 cổ phiếu SHB.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (HBB)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2012

Lý do và mục đích: Hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.

Tỷ lệ thực hiện: 1:0,75 (01 cổ phiếu HBB được nhận 0,75 cổ phiếu SHB)

Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu SHB mà cổ đông Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội nhận được khi thực hiện hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu SHB lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ do HĐQT của SHB quyết định xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu HBB, khi hoán đổi theo tỷ lệ 1:0,75, cổ đông A sẽ được 925,5 cổ phiếu SHB. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị cổ đông A sẽ được nhận 925 cổ phiếu SHB.

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu hoán đổi tại các Thành viên lưu ký (Thành viên) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu hoán đổi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.

Theo TTVN/VSD/HNX

Nguồn : CafeF