Học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

CTTĐT - Nhằm tiếp tục tổ chức học tập, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Người, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn với yêu cầu: Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

Cập nhật lúc: 05:24:42 CH, ngày 05/03/2013

Hình ảnh Học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 số 1

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa: “Suốt đời phấn đầu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Nội dung học tập và liên hệ về  học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hằng ngày với nhân dân: trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân…

Mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Các tổ chức đảng xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

<>Phương thức học tập, tuyên truyền tập trung vào học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sinh hoạt tập thể của các cơ quan, đơn vị theo  tài liệu chuyên đề : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

Trong các buổi sinh hoạt, cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từng cơ quan, đơn vị. Từng nội dung cụ thể học tập và bàn biện pháp thực hiện làm theo, do các đơn vị xác định trong từng tháng cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.

Sau học tập, nghiên cứu, mỗi đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo.

Cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nội dung chuyên đề. Trong công tác tuyên truyền, chú ý liên hệ với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo các cấp và các cơ quan thông tin đại chúng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung chuyên đề, về công tác tổ chức, triển khai việc học tập, nghiên cứu chuyên đề, gắn với tuyên truyền người tốt, việc tốt và đưa tin về  tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ngọc Lan - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ