Học tập và làm theo Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương

Để tiếp tục nâng cao nhận thức và tích cực làm theo về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU lãnh đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2012 của Bộ Chính trị.

<>

Theo đó, Tỉnh ủy xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị".

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy lãnh đạo tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh để góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đây là một nội dung được gắn với công tác, quan hệ cụ thể hàng ngày của cán bộ, đảng viên trên tinh thần "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo; chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Theo kế hoạch này, việc tổ chức học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu theo chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại cơ quan, đơn vị trong năm 2013 được gợi mở với các nội dung trọng tâm hàng quý. Cụ thể trong quý I tập trung chuyên đề về phong cách quần chúng, gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm; quí II chọn chuyên đề về phong cách dân chủ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; quý III về chuyên đề phong cách nêu gương gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; quý IV từng cán bộ, đảng viên kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tổ chức chương trình tập huấn, hướng dẫn việc học tập, xây dựng nội dung, phương pháp tiến hành một cách thiết thực, trong đó nêu cao trách nhiệm của Bí thư cấp ủy và các cấp ủy Đảng khi lãnh đạo thực hiện kế hoạch này.

<>Thái Sơn