Kế hoạch tổ chức đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh năm 2013

Thực hiện Quyết định số 670/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổ chức đại hội thể dục thể thao (TDTT) các cấp và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014; Hướng dẫn số 2500/HD-BVHTTDL ngày 25 tháng 7 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014, Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội TDTT các cấp tỉnh năm 2013.
Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT yêu cầu:
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì phối hợp với các sở, cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội TDTT các cấp; tham mưu ban hành điều lệ khung và điều lệ từng môn thi đấu trong chương trình của Đại hội TDTT cấp tỉnh; chuẩn bị chu đáo về đội ngũ cán bộ, về cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật để tổ chức thành công Đại hội TDTT của tỉnh và đăng cai các môn thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014...
2. Sở Tài chính:Tham mưu để UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ đại hội TDTT cấp xã và kinh phí tổ chức đại hội TDTT cấp tỉnh, kinh phí tham gia Đại hội TDTT toàn quốc.
3. Công an tỉnh: Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức đại hội TDTT các cấp và tổ chức một số môn thi đấu của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII do tỉnh đăng cai; chuẩn bị lực lượng tham gia
ại hội TDTT cấp tỉnh; chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội TDTT toàn quốc.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với ban chỉ đạo đại hội TDTT các cấp bố trí học sinh, sinh viên tham gia.
5. Sở Y tế: Có phương án cấp cứu, xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức đại hội TDTT các cấp; chuẩn bị lực lượng tham gia biểu dương tại lễ khai mạc đại hội TDTT cấp tỉnh.
6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền công tác tổ chức đại hội TDTT các cấp.
7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền về công tác tổ chức đại hội TDTT các cấp.
8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo đại hội TDTT cấp xã theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh, triển khai tổ chức đại hội TDTT cấp huyện và chuẩn bị lực lượng tham gia đại hội TDTT cấp tỉnh; kết hợp tổ chức đại hội TDTT với việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hoàn thiện các công trình thể thao; bố trí kinh phí tổ chức đại hội TDTT của cấp mình quản lý, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và thời gian quy định trong kế hoạch này, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Giao huyện Duy Tiên làm điểm đại hội TDTT cấp huyện./.