Trang chủ »
Thứ ba, 25/04/2017 10:52 (GMT 7)

Lập dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước

Việc lập dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước được quy định tại khoản 2 Điều 11 Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN ban hành quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của kiểm toán nhà nước

Việc lập dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước được quy định tại khoản 2 Điều 11 Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN ban hành quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của kiểm toán nhà nước, theo đó:

 - Trên cơ sở các thông tin thu thập, định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước, căn cứ lập kế hoạch kiểm toán năm như quy định tại Điều 4 và tiêu chí lựa chọn đơn vị, đầu mối, chủ đề kiểm toán như quy định tại Điều 5 Quy định này, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có chức năng kiểm toán tổ chức:

 + Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kiểm toán năm hiện tại, trong đó tập trung phân tích, đánh giá rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục đối với việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán năm;

+ Rà soát, đánh giá tình hình lực lượng công chức kiểm toán của đơn vị, trong đó cân đối giữa lực lượng công chức trực tiếp tham gia kiểm toán với lực lượng công chức đảm nhận công tác kế hoạch kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán và giữa kế hoạch kiểm toán với kế hoạch đào tạo, kế hoạch công tác khác của đơn vị;

+ Phân tích, đánh giá rủi ro và xác định trọng tâm kiểm toán đối với các lĩnh vực, đơn vị, đầu mối thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị.

- Căn cứ kết quả thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này, Thủ trưởng đơn vị tổ chức xây dựng dự kiến kế hoạch kiểm toán năm sau của đơn vị và gửi về Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổng hợp) trước ngày 20 tháng 7 hàng năm. 

- Dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của các đơn vị gửi về Kiểm toán nhà nước gồm: Báo cáo thuyết minh dự kiến kế hoạch kiểm toán năm và các phụ lục kèm theo như quy định tại Quy định này.

- Nội dung báo cáo thuyết minh dự kiến kế hoạch kiểm toán năm:

+ Kết quả thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

+ Cơ sở lựa chọn đơn vị, đầu mối, chủ đề trong dự kiến kế hoạch kiểm toán năm;

+ Danh mục các đơn vị, đầu mối, chủ đề dự kiến kiểm toán chính thức và dự phòng cho năm kế hoạch (các đơn vị, đầu mối, chủ đề dự phòng sắp xếp theo trình tự ưu tiên; số lượng không quá 30% số lượng các đơn vị, đầu mối, chủ đề trong dự kiến kế hoạch kiểm toán chính thức);

- Danh mục các chủ đề kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề cho 02 năm tiếp sau năm kế hoạch.

Căn cứ pháp lý:

Khoản 2 Điều 11 Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN ban hành quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của kiểm toán nhà nước

Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

admintuvanphapluat (Tổng hợp)
Nguồn: Tin Mới - Tinnhanhonline.vn
Cùng chuyên mục