Tin liên quan

Các loại tàu biển bắt buộc đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam?