Trang chủ » Tin tức » Sự kiện hàng ngày
Thứ ba, 21/05/2013 15:35 (GMT 7)

"Mở tối đa" quyền thống lĩnh LLVT của Chủ tịch nước

(Tinmoi.vn) Dự thảo đã chỉnh lý trình Quốc hội phương án bổ sung các trường hợp về phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân trong các lực lượng vũ trang nhân dân...>> Đề xuất dân bầu Chủ tịch nước>> Đại biểu Quốc hội ủng hộ tăng quyền của Chủ tịch nước

 

(Tinmoi.vn) Dự thảo đã chỉnh lý trình Quốc hội phương án bổ sung các trường hợp về phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân trong các lực lượng vũ trang nhân dân...

Theo Ủy ban DTSĐHP, nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước ta hiện nay Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà XHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Các nhiệm vụ, quyền hạn thể hiện vị trí, vai trò của Chủ tịch nước đã được quy định tại các điều 93, 94, 95 và 96 của Dự thảo. Các quy định này nhằm bảo đảm để Chủ tịch nước thực hiện được nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Đại diện Ban Biên tập dự thảo Hiến pháp sửa đổi nêu rõ, theo nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước ở Việt Nam, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước. Tuy nhiên, Chủ tịch nước lại do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Chủ tịch nước đã tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng và ban hành luật. Theo hướng lập luận này, Chủ tịch nước có quyền nêu ý kiến không tán thành trong quá trình thảo luận, xây dựng luật.

Chủ tịch nước được khẳng định là người thống lĩnh các lực lượng vũ trang

Thêm thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm

Về thẩm quyền của Chủ tịch nước đối với hoạt động hành pháp, UB Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tán thành với phương án “dung hòa” giữa các hướng thiết kế về vấn đề bổ sung quyền cho Chủ tịch nước. Cụ thể, “Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước”.

Như vậy, Chủ tịch nước không thể yêu cầu Chính phủ họp bàn và chủ trì những cuộc họp về bất cứ vấn đề nào Chủ tịch nước quan tâm nhưng cũng không chỉ khuôn hẹp trong quy định chỉ được yêu cầu Chính phủ họp bàn về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước được khẳng định là người thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Nhiều ý kiến đề nghị ngoài thẩm quyền phong hàm, cần bổ sung quy định về thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng trong các lực lượng vũ trang nhân dân; đồng thời, ngoài việc bổ nhiệm, cần bổ sung việc miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị.

Về thẩm quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang, có ý kiến cho rằng có nên cân nhắc Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang như trong Hiến pháp? Về vấn đề này, ông Phan Trung Lý nêu ý kiến của UB dự thảo sửa đổi hiến pháp: "Quy định về vai trò thống lĩnh các lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước là kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992".

Mặt khác, các quy định về phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, bổ nhiệm, cách chức các chức danh trong lực lượng vũ trang nhân dân hoặc giữ chức vụ chủ tịch quốc phòng và an ninh đã làm rõ hơn nội hàm thẩm quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước.

Về thẩm quyền phong hàm cấp tướng và bổ nhiệm các chức danh trong quân đội nhân dân Việt Nam tại khoản 5 Điều 93, có hai loại ý kiến:

Loại ý kiến thứ nhất đề nghị ngoài thẩm quyền phong hàm cần bổ sung quy định về thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng trong các lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng thời, ngoài việc bổ nhiệm cần bổ sung việc miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam.

Loại ý kiến thứ 2 cho rằng phải quy định thêm thẩm quyền quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ tư lệnh Quân khu, Quân chủng, Quân đoàn và tương đương vì đây là các chức danh chỉ huy quân đội, chứ không phải chức danh quản lý nhà nước.

UB soạn thảo sửa đổi Hiến pháp nhận thấy, căn cứ vào mô hình tổ chức bộ máy của nhà nước ta và thực tiễn công tác cán bộ hiện nay, việc Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh Tổng tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam là phù hợp.

Tiếp thu cả 2 hướng đề xuất này, UB Dự thảo đã chỉnh lý trình Quốc hội phương án bổ sung các trường hợp về phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân trong các lực lượng vũ trang nhân dân và bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị đối với Chủ tịch nước cho đầy đủ và phù hợp.
Tổng hợp
K. Duy (Tổng hợp)
Nguồn: Nguoi dua tin
Cùng chuyên mục