Trang chủ » Tin tức
Thứ tư, 19/12/2012 15:44 (GMT 7)

Người lao động sắp được điều chỉnh lương tối thiểu vùng

Ngày 10/12/2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, ...

Ngày 10/12/2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, ...
Cập nhật ngày:19/12/2012


Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ, ngày 10/12/2012 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH  hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Từ ngày 01/01/2013, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp sẽ tăng từ 16% đến 18% so với mức cũ.

 Cụ thể mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Vùng I sẽ tăng từ 2.000.000 đồng lên 2.350.000 đồng, tăng thêm 350.000 đồng.

 

 

 

 Tương tự, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Vùng II sẽ có mức lương tối thiểu vùng là 2.100.000, tăng 320.000 đồng.

 

 

 

 Các doanh nghiệp thuộc Vùng III sẽ áp dụng mức lương là 1.800.000 đồng, và Vùng IV là 1.650.000, tăng so với mức cũ là 250.000 đồng.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2013. Mức lương tối thiểu vùng tại Điều 3 và các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

 

Cùng chuyên mục