Bảng lương chi tiết cán bộ, công chức từ 1/7/2019

Bảng lương chi tiết cán bộ, công chức từ 1/7/2019

Dưới sự điều chỉnh của mức lương cơ sở, bảng lương của cán bộ công chức, viên chức sẽ có sự thay đổi kể từ ngày 1/7/2019.