“Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia”

<>Cách đây 67 năm, ngày 3.1.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đã ký Thông đạt số 1CP/VP về công tác công văn, giấy tờ, trong đó Người đã chỉ rõ “Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia”. Thông đạt này có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân về việc giữ gìn hồ sơ, tài liệu và phát huy giá trị tài liệu của lưu trữ quốc gia.

Xác định ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của công tác lưu trữ đối với xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ngày 17.9.2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam và lấy ngày 3.1 hàng năm là “Ngày Lưu trữ Việt Nam”.

 
Hình ảnh “Tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia” số 1

Cán bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Sở Nội vụ) kiểm tra hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong kho.  Ảnh: NGUYỄN PHÚC

Những năm qua, công tác lưu trữ của tỉnh đã từng bước phát triển và có những đóng góp nhất định trong sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương. Hệ thống các cơ quan quản lý công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ của tỉnh được xây dựng và từng bước kiện toàn. Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, Sở đã soạn thảo và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý để quản lý công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ của tỉnh. Nhiều tài liệu lưu trữ có giá trị đã được Sở khai thác, sử dụng phục vụ nhu cầu nghiên cứu lịch sử, quản lý, điều hành của các cơ quan, tổ chức, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Kỷ niệm ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam là dịp để ôn lại truyền thống và tôn vinh những người làm công tác lưu trữ ở các ngành, các cấp như những “con ong” cần mẫn làm việc. Đây cũng là dịp để những người làm công tác lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức nhà nước càng ý thức rõ trách nhiệm nặng nề nhưng hết sức vẻ vang công việc của mình. Điều đó nhắc nhở mỗi cán bộ, công chức, viên chức về việc bảo vệ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của địa phương.

  • PHAN MINH LÝ