Thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng trong Windows 8

<>Phân quyền rõ ràng các tài khoản giúp bạn quản lý được việc con cái sử dụng máy tính ra sao cũng như bảo mật cho công việc bạn đang làm.

Hình ảnh Thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng trong Windows 8 số 1

Trên Windows 8, có một vài cách thức để tùy biến các tài khoản người dùng của bạn. Hầu hết bạn đều có thể thực hiện các thao tác này từ Start Screen như thêm một tài khoản, thay đổi tài khoản hiện có, thay đổi mật khẩu, và truy cập kiểm soát của cha mẹ .

 Hình ảnh Thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng trong Windows 8 số 2

Tuy nhiên, nếu bạn muốn xóa hoàn toàn tài khoản của người sử dụng, bạn sẽ phải sử dụng phương pháp truyền thống là vào Control Panel. Bạn có thể xem video sau để xem hướng dẫn các thao tác :

 

Nếu bạn nắm quyền administrator và muốn thêm một người dùng, từ Start Screen bạn di chuột để Charms Bar hiện lên chọn  Settings -> Change Settings PC -> Users -> Add a User . Sau đó chỉ cần nhập các thông tin thích hợp và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

Để làm được những điều tương tự từ desktop, bạn vào Control Panel -> Users Accounts and Family Safety -> User Accounts -> Make changes to my account in PC settings, khi đó hướng dẫn hiện lên màn hình sẽ tương tự như phương pháp ở trên.

 Hình ảnh Thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng trong Windows 8 số 3

Để làm những việc cao cấp hơn, như xóa một người dùng từ desktop, bạn vào Control Panel Users Accounts and Family Safety -> User Accounts -> Manage Another Account -> Delete the account. 

Xem tin công nghệ mới nhất tại TECHZ.VN
Nguồn : Tạp chí Echip