Cán bộ làm công tác thể chế không được 'cài cắm' lợi ích ngành, địa phương

Bộ trưởng chỉ ra thực tế, vừa qua đã có nhiều điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành được cắt bỏ nhưng việc gây khó khăn cho doanh nghiệp vẫn còn.