Tổng Bí thư: "Kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền"

Tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp đòi hỏi sự tỉnh táo, sáng suốt, sự đoàn kết của cả dân tộc, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp đòi hỏi sự tỉnh táo, sáng suốt, sự đoàn kết của cả dân tộc, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày 14/5, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc sau 7 ngày làm việc khẩn trương, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát những kết quả chủ yếu và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư: 'Kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền' 5

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTX.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Hội nghị đã xem xét kết quả tổng kết và nhất trí ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội nghị đã thống nhất về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo đó, Trung ương đồng tình về cơ bản với Dự thảo Đề cương Báo cáo Chính trị và Đề cương Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XII trong việc tiếp tục thực hiện Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp năm 2013 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020), từ đó định hướng cho 2 Tiểu ban và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh đề cương và xây dụng dự thảo các văn kiện Đại hội để trình Hội nghị Trung  ương 10 xem xét, quyết định vào cuối năm nay.

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Tổng Bí thư cho rằng trước những diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới, trong khu vực, nhất là tình hình Biển Đông hiện nay, cần có sự quan tâm đặc biệt đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra và chủ trương, biện pháp cần áp dụng để giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Nhận định, đánh giá thật sát, đúng về kết quả đấu tranh, đẩy lùi 4 nguy cơ mà Đảng ta đã cảnh báo để có chính sách, biện pháp phù hợp, bảo đảm thực hiện thành công Chiến lược bảo vệ Tổ quốc đã được Hội nghị Trung ương 8 khóa XI ban hành gần đây.

Hội nghị đã thảo luận dân chủ, xem xét thận trọng và thống nhất kết luận, cho ý kiến chỉ đạo đối với một số vấn đề quan trọng khác.

Về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào Tờ trình và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị. Trung ương nhấn mạnh, đây là công việc trọng tâm, cần sớm được triển khai thực hiện, với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Về quy chế bầu cử trong Đảng, Trung ương đã thảo luận rất kỹ và nhất trí ban hành Quy chế mới của Ban Chấp hành Trung ương trên cơ sở kế thừa Quy chế Bầu cử trong Đảng do Bộ Chính trị các khóa trước ban hành, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định mới quan trọng.

Về đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy định 165 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị và khẳng định chủ trương lấy phiếu tín nhiệm là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm trong thời gian qua nhìn chung được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, do đây là công việc mới, chưa từng làm, nên cũng còn có những hạn chế, khiếm khuyết, lúng túng cần được kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung điều chỉnh.

Về thí điểm không tổ chức HĐND, quận, phường, Ban Chấp hành Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tỉnh, thành phố được chọn thí điểm không tổ chức HĐND theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và Nghị quyết 26 của Quốc hội khóa XII. Trung ương nhất trí về cơ bản với những nhận định, đánh giá tình hình và đề xuất của Ban cán sự Đảng Chính phủ, yêu cầu Chính phủ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn chỉnh đề án trình Quốc hội xem xét, quyết định trong quá trình chuẩn bị xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đối với Đề án Tổ chức Đảng bộ ngoài nước, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét và quyết định: Đảng bộ ngoài nước trực thuộc Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư; giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy ngoài nước theo quy chế làm việc.

  "Tình hình Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước" - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 

Theo Chinhphu.vn

Tin Liên Quan
Đỗ Thị Thảo
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục