Ưu đãi đầu tư công trình nước sạch nông thôn

Liên Bộ NNPTNT - Tài chính - KHĐT đang dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn một số quy định của Quyết định số 131/2009 về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn.

Theo dự thảo này, các dự án, công trình cấp nước sạch phục vụ dân cư nông thôn được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất đều không thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất.

Các đơn vị cấp nước có thu nhập từ hoạt động quản lý, khai thác các dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Nguồn : Dân Việt